Danh sách giáo viên Xem tất cả

Thầy Morgan

– Thạc sỹ chuyên ngành công nghệ thông tin đại học Birmingham – Cử nhân chuyên ngành quản trị nhân lực đại học Birmingham – Chứng chí giảng dạy tiếng Anh cao cấp – Đã có kinh nghiệm 07 năm giảng dạy Tiếng Anh cho học sinh cấp 1,2 tại Việt nam.

Thầy Morgan

– Thạc sỹ chuyên ngành công nghệ thông tin đại học Birmingham – Cử nhân chuyên ngành quản trị nhân lực đại học Birmingham – Chứng chí giảng dạy tiếng Anh cao cấp – Đã có kinh nghiệm 07 năm giảng dạy Tiếng Anh cho học sinh cấp 1,2 tại Việt nam.

Thầy Morgan

– Thạc sỹ chuyên ngành công nghệ thông tin đại học Birmingham – Cử nhân chuyên ngành quản trị nhân lực đại học Birmingham – Chứng chí giảng dạy tiếng Anh cao cấp – Đã có kinh nghiệm 07 năm giảng dạy Tiếng Anh cho học sinh cấp 1,2 tại Việt nam.

Thầy Morgan

– Thạc sỹ chuyên ngành công nghệ thông tin đại học Birmingham – Cử nhân chuyên ngành quản trị nhân lực đại học Birmingham – Chứng chí giảng dạy tiếng Anh cao cấp – Đã có kinh nghiệm 07 năm giảng dạy Tiếng Anh cho học sinh cấp 1,2 tại Việt nam.

Thầy Morgan

– Thạc sỹ chuyên ngành công nghệ thông tin đại học Birmingham – Cử nhân chuyên ngành quản trị nhân lực đại học Birmingham – Chứng chí giảng dạy tiếng Anh cao cấp – Đã có kinh nghiệm 07 năm giảng dạy Tiếng Anh cho học sinh cấp 1,2 tại Việt nam.

Thầy Morgan

– Thạc sỹ chuyên ngành công nghệ thông tin đại học Birmingham – Cử nhân chuyên ngành quản trị nhân lực đại học Birmingham – Chứng chí giảng dạy tiếng Anh cao cấp – Đã có kinh nghiệm 07 năm giảng dạy Tiếng Anh cho học sinh cấp 1,2 tại Việt nam.

Thầy Morgan

– Thạc sỹ chuyên ngành công nghệ thông tin đại học Birmingham – Cử nhân chuyên ngành quản trị nhân lực đại học Birmingham – Chứng chí giảng dạy tiếng Anh cao cấp – Đã có kinh nghiệm 07 năm giảng dạy Tiếng Anh cho học sinh cấp 1,2 tại Việt nam.

Thầy Morgan

– Thạc sỹ chuyên ngành công nghệ thông tin đại học Birmingham – Cử nhân chuyên ngành quản trị nhân lực đại học Birmingham – Chứng chí giảng dạy tiếng Anh cao cấp – Đã có kinh nghiệm 07 năm giảng dạy Tiếng Anh cho học sinh cấp 1,2 tại Việt nam.