Cô Viktoria

Cử nhân ngành khoa học và xã hội học

Là thạc sỹ chuyên ngành báo chí

Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh quốc tế TESOL

Bài Viết Liên Quan