• Cung cấp giáo viên bản ngữ

Cô Katarzuna

Cử nhân ngôn ngữ học Tiếng Việt và tiếng Thái khoa ngôn ngữ học

Thạc sỹ ngôn ngữ học môn tiếng Việt

Chứng chỉ giảng dạy quốc tế TEFL

Bài Viết Liên Quan